Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtu, lahkumise ja väljaarvamise kord

JÕGEVA VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Vastu võetud 09.09.2013 nr 4

Muudetud 25.01.2016 määrusega nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.
§ 1 Lapse lasteasutusse vastuvõtmine
(1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja lasteasutuse direktorile avalduse. Direktor vastab avaldusele kahe nädala jooksul.
(2) Õppeaasta jooksul võetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.
(3) Teiste omavalitsusüksuste haldusterritooriumil elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul. Vastuvõtmine toimub vastava vallavalitsuse poolse kirjaliku kooskõlastuse olemasolul.
(4) Lapse seaduslik esindaja informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral päevakava, kasvukeskkond ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldus.
§ 2 Lapse lasteasutusse toomine, ära viimine ja puudumine
(kehtetu)
§ 3 Lapse lasteasutusest väljaarvamine
(1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
1) lapse seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel;
2) seoses kooli minekuga;
3) (kehtetu)
(2) (kehtetu)
§ 4 Kulude tasumine
(kehtetu)
§ 5 Määruse kehtetuks tunnistamine
Jõgeva Vallavalitsuse 4. juuni 2001 määrus nr 15 „Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtu, lahkumise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Enn Kurg                                                                      Ülle Sihver
Vallavanem                                                                  Vallasekretär